Consulta pública de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius