SUBVENCIONS Generalitat de Catalunya per a micro i petites empreses afectades per la COVID-19

Com veureu, s’adreça a empreses industrials (inclou alimentació, begudes /vi, paper, productes metàl·lics,….).  Per part de la Delegació ho han enviat a algunes empreses del Priorat; però si ho voleu enviar a empreses que creieu que els hi pot ser d’interès, millor que a algunes els hi arribi per duplicat, que no pas que no arribi la informació.

Penseu que sols hi ha 20 dies per fer la sol·licitud!

Quantia dels ajuts

La subvenció consistirà en una aportació única de 1.500€ per cada treballador/a que l’empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit.

L’import màxim de subvenció per a empresa beneficiària serà el següent:

  • 7.500€ per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors/ores amb contracte indefinit.
  • 12.000€ per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors/ores amb contracte indefinit.
  • 30.000€ per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors/ores amb contracte indefinit.
  • 60.000€ per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors/ores amb contracte indefinit.

Despeses subvencionables

  • És subvencionable el nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit mantingut per l’empresa beneficiària entre l’1 de març de 2020 i, almenys, fins al 31 de desembre de 2020.
  • Es considerarà que s’ha acomplert l’objecte de la subvenció si s’ha mantingut, almenys, el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l’empresa tenia contractats a 1 de març de 2020. L’incompliment d’aquest punt comporta la revocació total de l’ajut atorgat. Si es compleix l’objecte de la subvenció però no s’ha mantingut el 100% dels treballadors/ores amb contracte indefinit, l’ajut es reduirà proporcionalment.

 

Empreses beneficiàries

  • Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les micro i les petites empreses industrials i de serveis a la producció l’activitat principal de les quals estigui inclosa en els següents CCAE-2009: Empreses industrials: 10 a 32. Empreses de serveis a la producció: 331, 332, 35 a 39 (veure Annex 2 de les Bases)

Han de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya i han d’acreditar una reducció de la facturació superior al 33% durant el període inclòs entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 respecte al mateix període de l’any anterior. Les empreses de serveis a la producció també han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

  • A efectes d’aquesta Ordre s’entén per:

Microempresa: aquella que l’1 de març de 2020 tingués menys de 10 treballadors/ores.

Petita empresa: aquella que l’1 de març de 2020 tingués entre 10 i 49 treballadors/ores

Termini per presentar la sol·licitud: S’inicia a partir de l’endemà de la publicació al DOGC i romandrà obert durant 20 dies naturals.

Tramitació: A través del Canal Empresa: http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici

Podeu ampliar la informació a les Bases de la Convocatòria i la Resolució (documents annexats).

 

Bases Ajuts Micro i Petites Empreses Industrials i de Serveis a la Indústria

Convocatòria Ajuts