Ajuts destinats a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 com a conseqüència de l’afectació de la plaga de míldiu

Es tracta d’un ajut directe per compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 que hagin experimentant un decreixement del rendiment mitjà de la declaració de collita del 2020 d’un mínim del 35% respecte de la campanya 2019-2020, a conseqüència de la proliferació del míldiu a les vinyes, degut a les condicions meteorològiques.

Poden ser beneficiàries les persones titulars d’explotacions vitícoles que siguin lliuradores de collita, que constin al Registre Vitivinícola (RVC) i que en el moment de presentar la sol·licitud siguin:

  • Joves agricultors/es
  • Agricultors/es Professionals
  • Explotacions Agràries Prioritàries

Les persones beneficiàries dels ajuts han de:

  • Tenir una explotació inscrita al Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC)
  • Haver presentat la DUN l’any 2019 i 2020
  • Haver lliurat collita les campanyes 2019-2020 i 2020-2021.
  • Haver patit  una reducció mínima d’un 35% en el rendiment mitjà de la declaració de collita de la campanya vigent, respecte a la de la campanya 2019-2020 com a conseqüència dels atacs de míldiu.

*En els casos excepcionals de joves que s’han incorporat aquest any 2020 o noves explotacions, només s’exigirà la DUN de l’any 2020 i haver lliurat collita la campanya 2020-2021. Per aquests casos, la reducció mínima del 35%  es calcularà tenint en compte el rendiment mitjà de la mateixa explotació durant l’any anterior i en cas que no sigui possible, es farà la comparació amb el rendiment mitjà total de la verema 2019-2020 a tota Catalunya.

El càlcul de l’ajut es farà tenint en compte el valor dels costos mitjans de producció del cultiu de la vinya que s’han xifrat en 2.190,64€/ha, ponderant-los segons el percentatge d’afectació de la plaga del míldiu, que

ha de ser igual o superior al 35%, i multiplicant aquest resultat per la superfície total de la persona lliuradora de la collita de l’any 2020, d’acord amb la fórmula següent:

Càlcul ajut = 2.190,64€/ha x % d’afectació x superfície de la persona lliuradora any 2020.

 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària i d’acord amb els següents criteris d’atribució i prioritats:

  • Explotacions vitícoles que hagin experimentat un decreixement del rendiment mitjà de la declaració de collita del 2020 igual o superior al 55% respecte a la de la campanya 2019-2020, a conseqüència de l’afectació de la plaga del míldiu a les vinyes: 3 punts.
  • Explotacions vitícoles que hagin experimentat un decreixement del rendiment mitjà de la declaració de collita del 2020 igual o superior al 45% i inferior al 55% respecte a la de la campanya 2019-2020, a conseqüència de l’afectació de la plaga del míldiu a les vinyes: 2 punts.
  • Explotacions vitícoles que hagin experimentat un decreixement del rendiment mitjà de la declaració de collita del 2020 igual o superior al 35% i inferior al 45% respecte a la de la campanya 2019-2020, a conseqüència de l’afectació de la plaga del míldiu a les vinyes: 1 punt.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de suficient pressupost per atendre-les totes, es reduirà proporcionalment la quantia de l’ajut entre elles.

 

ORDRE ARP-154-2020

RESOLUCIÓ ARP-2272-2020