El Portal

s. XIX

Rellotge de sol vertical declinant orientat al sud-est. En el quadrant apareixen dos anys, 1858 i 1995 —aquest darrer fa referència a la seva restauració—. De forma rectangular, és un dels exemplars més grans de Catalunya, fet per Jaume Assens i Simó. Està pintat, amb una tècnica mixta, al fresc i al tremp. Duu la inscripció «Reloj meridional declinante de 25 grados al Oriente y altura de Polo 41 grados y 6 m» i el lema «Tú, que mirándome estás, / atiende bien lo que digo, / esto tiene gran sentido, / a ver si lo entenderás, / después te divertirás, / cuando lo hayas entendido. / Si no entiendes lo que digo, / a Salamanca te irás. // El sol va por la eclíptica, / del Zodíaco nunca pasa, / con un alfabeto basta / para saber qué significa, / a qué signos se dedica / y a qué grado se halla el Sol. / Las dicciones latinas son / el geroglífico [sic] que lo indica.»

La clau de la inscripció del rellotge. Sembla que l’autor es mofa una mica de qui queda mig encantat davant del rellotge perquè en vol aclarir el misteri. Durant molt de temps, aquests versos han estat un misteri i ningú del poble, ni els forasters que el visitaven, no en sabia treure l’entrellat. Però fa poc, en el clàssic llibre De la Gnomónica, ú de la Teórica y Práctica de los Reloxes de Sol, del pare Tomàs Vicent Tosca (1651-1723), hem trobat la solució.

Es tracta d’un mètode empíric per a saber en quin dia del mes el Sol entra en la corresponent casa del zodíac. Per exemple, per a saber que el Sol entra a Escorpió a l’octubre, agafant la paraula llatina que hi ha en aquest mes al seu oval, que és Faustos, veiem que la primera lletra és una F, la sisena de l’abecedari; si restem el nombre 6 a 30, ens en quedaran 24, i sabrem que el 24 d’octubre el Sol entra a Escorpió. El mateix farem amb tots els altres.

I també podem saber en quin grau del corresponent signe es troba el Sol, per exemple, el 25 de desembre. Com que la paraula que l’acompanya és Honores, la primera lletra de la qual és la vuitena de l’alfabet, si sumem 8 a 25, obtenim 33; n’hi restem 30 i ens en queden 3. El Sol es troba, doncs, a 3 graus de Capricorn, signe característic del desembre. Les paraules clau dels dotze mesos, que es desconeixen en el moment de la restauració, són les dels versos llatins següents: Inclita laus justis impenditur haeresis horret. Garrula grex, gratus, faustos gratatur honores.