Aprovació inicial de modificacions puntuals del POUM

Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 2021 s’ha aprovat inicialment les següents Modificacions Puntuals del POUM:

– Modificació número 2 del POUM respecte a la modificació de l’article 137 de la normativa relatiu a condicions de les obres en elements inclosos en el catàleg del patrimoni arquitectònic

– Modificació número 3 del POUM respecte a MPPOUM-03-A: Regulació dels allotjaments turístics en el nucli urbà MPPOUM03-B: Inclusió ús hoteler en clau NA i EI i restauració en clau EI.

Així mateix es va acordar suspendre l’atorgament de llicències a les àrees en les quals les noves determinacions per a elles previstes suposin modificació del règim urbanístic vigent, pel termini d’un any prorrogable automàticament fins a un màxim de dos anys.

Durant el termini d’un mes a comptar a partir de la darrera publicació de l’anunci en el tauler d’edictes municipal, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o diari de premsa periòdica de més divulgació municipal, es podran presentar al·legacions.

 

A.I.M.P.03-Allotj.Turistics,rest.i hoteler

A.I.M.P.02-Art.137